Projekty

Dotační program Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024

Cílem je podpora zajištění školního stravování žáků v základních školách, kteří jsou ohrožení chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací. Účelem programu je zlepšení podmínek tím, že bude poskytováno bezplatné školní stravování. 

Do podpořené cílové skupiny budou žáci zařazeni na základě příjmové a sociální situace rodin, která bude doložena:

 1. čestným prohlášením o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stavování pro školní rok 2023/2024 (formulář je v příloze) a
 2. potvrzením o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) podepsaným zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů.

Žák může čerpat bezplatné školní stravování ve školním roce, ve kterém bylo doloženo, že spadá do stanovené cílové skupiny, tedy za předpokladu, že se nezmění příjmová či sociální situace rodiny.

Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci odevzdají zákonní zástupci v kanceláři školy. Může se tak dít průběžně, není třeba se omezovat pouze na zahájení a ukončení školního roku. Pominou-li důvody pro poskytování bezplatného stravování, může dítě, žák z programu naopak kdykoliv vystoupit. Pokud bude docházet k porušování pravidel (např. neodhlašování a neodebírání obědů), může být dítě, žák z programu vyřazeno.

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory:

Šablony OP JAK pro ZŠ Tachov

Operační program Jan Amos Komenský // Šablony IV pro ZŠ Tachov
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007458
Realizace v letech 2023-2025
Celková částka 712 099,-Kč
Hlavními aktivitami budou:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • Kariérový poradce ZŠ
 • Inovativní vzdělávání žáků ZŠ
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Šablony lll. pro ZŠ Tachov

Realizace v letech 2021-2023
Celková částka 292 424,-Kč
ICT ve výuce, projektové dny, školní kluby, doučování

Šablony ll. pro ZŠ Tachov

Realizace v letech 2019-2021
Celková částka 805 463,-Kč
Personální podpora, ICT ve výuce, tandemová výuka, projektové dny, školní kluby, doučování

The Health Behaviour in School-aged Children

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983. Česká republika je členem studie od roku 1993 a v současné době je studie koordinována vědeckým týmem z Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním školním roce se studie celosvětově účastnilo více než 250 000 žáků. V České republice bylo zapojeno přes 270 základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů s celkovým výzkumným souborem čítajícím bezmála 15 000 žáků.

Hlavním cílem studie je zkoumání zdraví a životního stylu dětí a dospívajících. Vzhledem ke svému charakteru studie umožňuje sledování dlouhodobých trendů např. konzumace ovoce, zeleniny, či slazených nápojů, užívání návykových látek, nebo plnění spánkových či pohybových doporučení. Zcela unikátně pak studie nabízí srovnání českých dětí s vrstevníky z řady jiných států. Klíčová zjištění z dřívějších let výzkumu jsou prezentována na stránkách www.zdravagenerace.cz. Na téže stránce pak budou od podzimu 2022 postupně zveřejňovány i výsledky letošního šetření.

Národní plán doučování

Škola je zapojena do projektu Národní plán doučování. Cílem je krátkodobé intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností, které reaguje na nemožnost realizace prezenční výuky během pandemie covid 19. Zvýšená podpora je určena pro žáky ohrožené školním neúspěchem, pro žáky, kteří ztrácejí motivaci, ale i pro žáky nadané, kteří nemají možnosti pro rozvíjení talentu.

Národní plán obnovy - 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Modernizace odborných učeben základní školy

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003918

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do pořízení kompenzačních pomůcek spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výstupem projektu budou tyto odborné učebny:

 • Učebna informatiky vč. kabinetu a zázemí,
 • Učebna environmentální výchovy vč. zázemí.

Rozpočet projektu je 13,1 mil. Kč, z toho dotace činí 11,2 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.

 

EU peníze školám

Projekt „EU peníze školám“ bude v roce 2014 končit. Škola svojí aktivitou a aktivitou učitelů získala nemalé prostředky na vybavení školy v oblasti ICT. Učitelé vytvořili výukové materiály, které slouží při běžné výuce nejen našim učitelům a žákům, ale také ostatním, kteří mohou materiály díky internetu – portálu „DUM“ využít.

Spolupráce s evropskými školami

Přihlásili jsme se do eTwinningového projektu!

Co to je eTwinning?
Od září 2013 se žáci, kteří navštěvují školní družinu, zapojili do spolupráce se ZŠ ve Stráži. Další informace později.
e-Twinning Label > OSTROVY OBJEVŮ (28. 8. 2013)

Do projektu se zapojily tyto školy:

 • ZŠ Medňanská – Slovakia
 • ZŠ Stráž – Czech Rebublic
 • ZŠ Tachov Kostelní – Czech Rebublic
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK
Naši mladší žáci celý půlrok s nadšením skládali ze stavebnice Merkur různé předměty. Starší spolužáci v kovodílně statečně přicházeli na kloub černému řemeslu.
V letošním školním roce projekt pokračuje a je ještě rozšířen o pracovní činnosti pro tříčlenné skupiny, které se střídají každých čtrnáct dní na různých pracovištích.
Jsme partnery SŠ Bor společně se ZŠ Stráž, ZŠ Přimda a ZŠ Bor.
ČEZ – Oranžová učebna „Fyzika nás baví“
V červnu 2014 se nám podařilo získat od Nadace ČEZ 194 000,- Kč na vybavení učebny fyziky – „Oranžová učebna“. Projekt jsme nazvali „Fyzika nás baví“.
Firma Boxed nás vybavila interaktivní tabulí, projektorem, devíti tablety, programovým vybavením pro práci s novými pomůckami na fyzikální pokusy.
Pedagogové se postupně školí pro práci s moderními pomůckami a seznamují své žáky s možnostmi využití při výuce. Věřím, že nás fyzika bude opravdu bavit.
Projekt Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Tachov
Naše škola úspěšně požádala o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva 56.
Díky projektu nazvaného „Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Tachov“ jsme získali finanční prostředky na zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a na Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro vybrané žáky v Německu a Velké Británii.
Za hranice vycestují žáci v říjnu 2015 a jistě si přivezou mnoho zážitků a zkušeností a především se zdokonalí v cizím jazyce.
Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše škola úspěšně požádala o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva 57.
Díky projektu nazvaného „Výzva č.57 ZŠ Tachov“ jsme získali finanční prostředky na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni školy.
Díky projektu jsme mohli nově vybavit školní dílny, ve kterých budou žáci při projektovém dnu vytvářet žákovské výrobky.
Desatero pro primární prevenci

Naše škola se připojila k projektu Desatero pro primární prevenci společnosti Presafe, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jehož smyslem je předcházení rizikovému chování ve školách. Jedná se o seriál deseti videoklipů, které jsou provázané s elektronickými kvízy a které reflektují klíčová témata primární prevence. Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází ze skutečných příběhů dětí. Žáci druhého stupně se postupně seznámí s jednotlivými videi, vyplní po shlédnutí krátký kvíz a budou s tématem v hodinách dále pracovat.

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě